۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

HEY, SOUL SISTER

- نگران نباش! مثل خواهر خودم مواظبش هستم!
(و تو دلمون میگیم نگران همین هستیم. تو پاش برسه به خواهر خودت هم رحم نمی کنی)