۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

Be Careful

دیگه باید تمومش کنم. این سومین ماهییه که دارم این جا طبابت می کنم و از نزدیک به چهارصد زنی که دیدم جرات نکردم یه سوال ساده را بپرسم.
-حاج خانم! میگم این روبنده اذیتتون نمی کنه؟ تو این گرما؟
(یه نگاه عاقل اندر سفیه میندازه)
نه! فشارمو گرفتی؟ برم دیگه؟!
-آره، بفرمایید این هم داروهاتون!
(روبندش را میندازه پایین روی صورتش. موقعی که داره از در مطب میره بیرون یه دفعه برمی گرده)
-حواست باشه! ما زنای بومی دو جا بیشتر روبندمون را برنمیداریم! یکی جلوی محرممون،یکی هم جلوی دکترمون.