۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

Help Me Please

دو تا خواهرند هر هفته میان بیمارستان.دیروز یکیشون نیومده.می گم خواهرت نیومده. میگه آره دکتر! امروز مریض بود نتونست بیاد.

۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

Hilarious Iranian Advertisement

روی برگه های مشاوره رفتاری که به مناسبت روز جهانی ایدز قراره بین مردم پخش کنیم نوشته:
فاعل و مفعول هر دو گناهکارند.

۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

Be Careful

دیگه باید تمومش کنم. این سومین ماهییه که دارم این جا طبابت می کنم و از نزدیک به چهارصد زنی که دیدم جرات نکردم یه سوال ساده را بپرسم.
-حاج خانم! میگم این روبنده اذیتتون نمی کنه؟ تو این گرما؟
(یه نگاه عاقل اندر سفیه میندازه)
نه! فشارمو گرفتی؟ برم دیگه؟!
-آره، بفرمایید این هم داروهاتون!
(روبندش را میندازه پایین روی صورتش. موقعی که داره از در مطب میره بیرون یه دفعه برمی گرده)
-حواست باشه! ما زنای بومی دو جا بیشتر روبندمون را برنمیداریم! یکی جلوی محرممون،یکی هم جلوی دکترمون.