۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

Hilarious Iranian Advertisement

روی برگه های مشاوره رفتاری که به مناسبت روز جهانی ایدز قراره بین مردم پخش کنیم نوشته:
فاعل و مفعول هر دو گناهکارند.